قال رسول الله(ص) : المؤمن مرآت المؤمن .

 

آينه گر عيب تو بنمود راست        

                                               خودشكن آيينه شكستن خطاست

 

مقایسه نقش مومن با آئینه , با استفاده از فرمایشات استادقرائتی 

 

1.آئینه بی گردوغبار , عیب مارا نشان می دهد--»پس ما هم باید اول عیوب

خود رارفع کنیم و بعد عیب افراد را به آنها بگوییم.

 

2. آئینه بی سروصدا عیب مارا نشان میدهد --» پس ماهم بایدآهسته و

مودبانه عیب افراد رابه آنهابگوئیم.

 

3.آئینه بی کم و زیاد عیب مارانشان میرهد--» پس ماهم بایدبدون کم و

زیادکردن عیب افراد رابه آنهابگوئیم.

 

4.آئینه بدون ترس و طمع عیب مارانشان میدهد-->>پس ماهم بایدبدون ترس

وطمع عیب افرادرابه آنهابگوئیم.

 

5.آئینه بی درنگ و زود عیب مارانشان میدهد --» پس ماهم بایدبدون تاخیر و

هرچه زودترعیب افراد را به آنهابگوئیم.

 

6.آئینه ضمن ارائه ی خوبی عیبمارانشان میدهد->> پس ماهم بایدپس از

تشکرازخوبیهایشان عیب افراد رابه آنهابگوئیم.

 

7.هراندازه که کثیف باشیم عیب مارانشان میدهد--»» پس زیادی عیب

افرادنبایدمارامایوس کندوبازهم بایدبه آنها بگوئیم.

 

8.هرمرتبه که برخورد کنیم عیب مارانشان میدهد--»»پس ماهم در برخورد

باافرادو دیدن عیبهایشان باید به آنهابگوئیم.

 

9.نه پشت سر,بلکه در مقابل عیب مارانشان میدهد--»»پس ماهم در غیاب

مردم نباید عیبشان رابگوئیم بلکه بایدبه خودشان بگوئیم.

 

10.نه در تاریکی بلکه در نورعیب مارانشان میدهد--»»پس نه در جو بحرانی

بلکه درزمان مناسب باید عیب مردم رابه آنهابگوئیم.

 

دوست دارم که دوست عیب مراهمچوآئینه پیش رو گوید

                    نه که چون شانه با هزار زبان پشت سررفته موبه مو گوید

 

عیب جویی

 

1.خوشابه حال آنکه عیب خودش ,اورا ازپرداختن به عیبهای مردم بازدارد.

                                   امام علی(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث4710

 

2.هرکس عیبهای مردم راببیند و آنهارازشت شماردوهمان عیبها را در خودش

بپسندد,احمق واقعی است.   

                                     امام علی (ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث4718

 

3.مومن در برابر مومن وظیفه داردکه هفتاد گناه بزرگ اورابپوشاند.

                                       امام باقر(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث4722

 

4.از خطای دیگران هرگز شادمان مشو زیرا تو نیزبرای همیشه از خطاکردن

مصون نیستی.

                                    امام علی(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث4729

 

5.دانش و دارائی هرعیبی را میپوشاند ونادانی و ناداری هرعیبی را آشکار

میکند.

                                         پیامبر(ص),نتخب میزان الحکمه,حدیث4733

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 16:51 |